محاسبات نرم افزار

آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

در ذیل مراحل وارد کردن مشخصات لوله ها و نودها یک به یک با شماره در نرم افزار آتش نشانی الیت، مورد بررسی قرار گرفته است.     عبارت BEG […]