کاربردی سیستم VRF

قبل از ادامه بحث به مطلب بسیار مهمی اشاره خواهیم کرد و آن هم این است که در سیستمهای وی آر اف با توجه به اینکه تامین تهویه و هوای […]