تاخیر در احتراق پکیج

تأخیر در احتراق: وجود یک مکث و تاخیری در روشن شدن مجدد دستگاه باعث میگردد تا از روشن و خاموش شدن سریع دستگاه پکیج جلوگیری به عمل بیاید و بر طول عمر دستگاه بیافزاید.
معمولاً هر چه دمای تنظیمی آب گرم ما عدد بزرگتری باشد، نشان دهنده آن است که ما نیاز بیشتری به گرما داریم و در نتیجه زمان تأخیر در احتراق، نیز کاهش مییابد. به عنوان مثال پیشنهاد میگردد اگر دمای تنظیمی، کمتر از 50 درجه باشد، بهتر است که تأخیر در روشن شدن مجدد مشعل در حدود 5 دقیقه در نظر گرفته شود و یا اگر دما بین 60 تا 70 درجه باشد، زمان تأخیر در احتراق را روی سه دقیقه و اگر دمای تنظیمی بالاتر از 80 درجه انتخاب شود، زمان تأخیر در اشتعال را یک دقیقه در نظر گرفته شود.
نکته: برای آبگرم شوفاژ، شعله با حداقل توان روشن و به مرور به حداکثر توان خود میرسد و برای جلوگیری از تشکیل رسوب دوباره با حداقل توان خاموش میگردد. ولی برای آب گرم مصرفی به علت آنکه ما خیلی سریع به آب گرم نیاز داریم شعله با حداکثر توان شروع به کار میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.